- FIVE THINGS TO GET HAPPY -
#HappiChallenge
Omge dig med personer som sprider positiv anda. 
Jag tycker det är viktigt att man omger sig med personer man trivs med, har roligt med, känner sig bekväm och litar på. För varför ska man omge sig med personer som tar din energi? Det slösar bara ens egna tid och man mår dåligt. Helt onödigt alltså! Med en grupp där det finns mycket positiv känsla, där kommer vi må bra, känna oss starka och vi vågar vara oss själva. 
 
Skratta ofta. 
Alla har väl hört ''Ett gott skratt förlänger livet''? Just detta tror jag verkligen på också och är väldigt viktigt faktiskt! Vem har inte känt sig lite bättre med att skratta? Ett litet skratt kan göra en persons hela dag, vilket jag tycker är ganska mäktigt när man tänker på det. Det är t.o.m bevisat att skratt kan bota sjukdomar, jag menar hur häftigt är inte det på en skala?! Det är klart man inte kan gå runt och skratta hela tiden, men tycker man bör få skratta, ha kul, vara löjlig med sina vänner och bara ha riktigt roligt, minst en gång per dag. 
 
Peppa andra. 
Det är superviktigt att man själv mår bra och man SKA få tänka på sig själv. Men även väldigt viktigt att bidra med en härlig känsla, peppa och sprida kärlek till andra. Vi är väldigt starka som enskilda individer men ibland behöver vi få peppandet och positiva ord från någon annan för att må bra, kan vara det där lilla ordet som saknas från rätt person. Plus att jag själv mår bättre om mina nära mår bra, rättare sagt det är det ända jag vill, att just dom ska må bra! Ett ljus slocknar inte för att det tänds ett annat. 
 
Peppa dig själv. 
Något man (åtminonde varje morgon) bör göra är att ställa sig framför spegeln och säga högt för sig själv ''Jag ÄR snygg''. Låter löjligt kanske men det funkar. Vi alla människor är snygga och vackra på vårt egna unika vis och vi bör påminna oss om det varje dag också. 
 
Gör bara det som DU vill göra. 
Vare sig det handlar om din karriär, jobb, skola eller ditt sociala liv så bör man alltid göra det just DU vill göra för att DU ska må bra. T.ex. Välj inte karriär utefter den social normen eller vad andra säger att du bör satsa på om det inte är något du innerst inne vill. Kan till en början kännas som det bästa valet men det kommer komma ikapp dig en vacker dag. Med detta menar jag inte att du ska vara självisk och strunta i vad andra säger helt och hållet. Nej, ibland är det viktigt att lyssna på andra, för de kan ibland påpeka faktorer som man inte ens har tänkt på. Jag syftar mer på att man ska lära känna sig själv och ta reda på vad just DU vill. 

Surround yourself with people who spread positive spirit. 
I believe it's important to surround yourself with people you like, have fun with, feel comfortable with and trust yourself with. Because why should you surround yourself with people that takes your energy? It's only a waste of your time and you feel bad. So completely worthless! With a group that gives positive feeling, that's where we will feel good, feel strong and won't be scared to be ourself. 
 
Laugh a lot. 
Everyone must have heard ''laughter is the best medicine''? I really believe in this too, I believe it's really important actaully! Who hasn't felt a bit better by laughing? Just a bit of laughter could complete a persons entire day, which is pretty powerful once you think of it. It is even proven that laughter can cure diseases, and I mean how cool isn't that on a scale?! Of course you can't walk around a laugh all day, but I believe you should laugh, have fun, be goofy with your friends and just have a good time, at least once a day. 
 
Boost others. 
It's very important that you feel good yourself and you SHOULD think of yourself. But it is also important to contribute with a happy feeling, boost and spread love to others. We are very strong as independent humans but sometimes we need the boost and positive words from someone else to feel good, it could be that little word from the right person. Plus that I feel better if my loved ones feel good, rather it's the only thing I want, that they feel good! A light doesn't go out because another lights.
 
Boost yourself.
Something you should do (at least once every morning) is to stand in front of a mirror and say out loud to yourself ''I DO look good''. It might sound ridiculous but it works. All of us humans do look good and are beautiful in our own unique way and we should remind ourself on that everyday. 
 
Just do the things YOU want to do.
Whether it's regarding your carrier, job, school or your social life you should always do what YOU want to do to make sure YOU feel good. For example, don't choose carrier by the social norm or what other people say you should be doing if it's nothing you deep inside wants to do. In the beginning it might feel like the best thing but it will catch you one day. With this I don't mean that you should be selfish and never listen to what other people say completely. No, sometimes it's important to listent to what other people has to say, because they could point of factors that you haven't even thought about. I'm more pointing out that you should get to know yourself and find out what it is exactly that YOU want to do.
 
 
'Lots of Love
Skriv en kommentar
Namn*
E-postadress*
Blogg-adress